Tại hội thảo, các nhà khoa học tập trung thảo luận các nội dung, gồm: Những vấn đề tổng quan về sắc phong; nghiên cứu về sắc phong; bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản sắc phong trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Qua đó, làm rõ các vấn đề lịch sử, thực trạng, nghiên cứu một số hình thức lưu giữ, bảo quản, đánh giá, vai trò, vị trí của sắc phong trong đời sống văn hóa của người dân giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đưa ra các vấn đề trong công tác quản lý nhà nước, phương hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản sắc phong trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tham luận được đưa ra tại hội thảo như: Tìm hiểu một vài đặc điểm của thần sắc Việt Nam của Tiến sĩ Nguyễn Hữu Mùi, Viện Nghiên cứu Hán Nôm; Bước đầu tìm hiểu về quy định ban sắc phong thần của Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Giang; Bước đầu tìm hiểu những đồ án hoa văn trên sắc phong thần ở tỉnh Bắc Ninh của thạc sĩ Nguyễn Hữu Mạo và Tiến sĩ Nguyễn Doãn Minh; Tìm hiểu nhân danh và địa danh qua tư liệu sắc phong ở tỉnh Bắc Ninh của Tiến sĩ Trần Đình Luyện…

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 2.000 sắc phong với niên đại từ thời Lê Trung Hưng, Tây Sơn và Nguyễn được lưu giữ tại các đình, đền chùa và từ đường gia tộc. Các sắc phong còn tồn tại với nhiều hình thức đa dạng như: sao chép trên giấy, khắc trên bia đá, sao chép trên gỗ… Đây là một loại hình di sản văn hóa, là nguồn tài liệu quý hiếm, một loại di vật, cổ vật chứa đựng nhiều giá trị và ý nghĩa. Thông qua nghiên cứu sắc phong có thể hiểu được về lịch sử, văn hóa xã hội, địa lý, mỹ thuật của mỗi triều đại, giai đoạn lích sử hay các phong tục, tập quán văn hóa của từng cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời gian, hệ thống di tích sắc phong của tỉnh Bắc Ninh cũng bị tác động không nhỏ, đó là sự suy giảm về số lượng, những bất cập trong công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy ảnh hưởng tới giá trị của di sản.../.

Thanh Thương/TTXVN